Home > Aktuality > Akční plán inkluzivního vzdělávání byl vzat na vědomí vládou

Akční plán inkluzivního vzdělávání byl vzat na vědomí vládou

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 – 2018 (APIV) navazuje na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015 – 2020. Akční plán je také podkladem pro zacílení výzev Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání.
Akční plán obsahuje opatření na podporu rovných příležitostí a spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, včetně prevence a nápravy předčasných odchodů ze vzdělávání. Dokument dále reflektuje navržené legislativní změny v novele školského zákona. Pro léta 2016 až 2018 se jedná o zavedení podpůrných opatření pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, zavedení přesné evidence a statistiky žáků vzdělávaných v inkluzivním prostředí, o zpřesnění a sjednocení diagnostiky tak, aby byla žákům s jakýmkoli znevýhodněním či postižením nabídnuta adekvátní podpora v rámci vzdělávacího systému, a také o zavedení nového revizního systému v rámci diagnostiky poradenských zařízení.
APIV při svém zpracování vychází z priorit stanovených ve Strategii vzdělávací politiky ČR do r. 2020 a podrobněji definovaných opatření v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015-2020.
„Prioritní témata pro období 2016-2018
- nastavení podmínek rovných příležitostí ve vzdělávání pro všechny
- diagnostické nástroje – činnost a role školských poradenských zařízení
- supervizní mechanismy v oblasti inkluzívního vzdělávání
- evidence a statistiky žáků vzdělávaných v inkluzívním prostředí
- inkluze v předškolním vzdělávání
- snižování předčasných odchodů ze vzdělávání“
Akční plán je proto rozdělen do třech částí, A, B a C.
Akční plán popisuje v části A prioritní úkol MŠMT, navazující na formální upozornění zaslané České republice Evropskou komisí v souvislosti s diskriminací romských dětí v českém vzdělávacím systému. Úkolem je zrušit přílohu upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (tzv. „příloha LMP“) Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a další uložené úkoly.
Struktura Akčního plánu inkluzivního vzdělávání
Část A – Prioritní úkoly MŠMT
Tato první část je věnovaná závazným úkolům MŠMT vůči Evropské komisi.
Dne 7. května 2015 se v Praze uskutečnilo jednání ministra školství, mládeže a tělovýchovy s komisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví, navazující na formální upozornění zaslané České republice Evropskou komisí v souvislosti s diskriminací romských dětí v českém vzdělávacím systému.
Část B – Inkluzivní a kvalitní vzdělávací systém
Struktura akčního plánu je v části B rozložena do pěti strategických cest, které vedou k naplnění vize inkluzivního a kvalitního vzdělávacího systému. Strategické cesty tvoří vzájemně propojený systém. Na každé strategické cestě jsou stanoveny milníky – indikátory, které je nutné naplnit, abychom se přiblížili k vizi.
Strategické cesty:
1. Čím dříve, tím lépe
2. Inkluzivní vzdělávání je přínosem pro všechny
3. Vysoce kvalifikovaní odborníci
4. Podpůrné systémy a mechanismy financování
5. Spolehlivá data
Část C – Ze školy do práce
Opatření vedoucí k lepšímu souladu vzdělávání a potřeb trhu práce jsou soustředěna v Dlouhodobém záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR na období 2015–2020
a v aktualizacích Akčního plánu podpory odborného vzdělávání. Tato část obsahuje soubor opatření a aktivit, která vedou lepšímu přístupu k zaměstnání a k celoživotnímu učení
u cílové skupiny absolventů škol ohrožených na trhu práce.
Přihlásit se Nová registrace